Talenty

Fundacja "Na rzeczy nauki i edukacji - Talenty"

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” jest organizacją pożytku publicznego powołaną przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu dla wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów, a także świadczenia pomocy młodym pracownikom naukowym.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja jako organizacja pozarządowa prowadzi działalność pożytku publicznego, a jej dochodami są środki pochodzące z wpłat z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Środki te wykorzystywane są przede wszystkim na realizację programu stypendialnego oraz programu wsparcia młodzieży uczącej się i studiującej, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości uczniów, studentów i absolwentów oraz dofinansowanie i wspieranie szkoleń, kursów i warsztatów mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy.

W ramach działalności statutowej, Fundacja realizuje program rozwoju talentów, którego celem jest podejmowanie inicjatyw służących aktywizacji uzdolnionej młodzieży, pomoc w rozwijaniu talentów twórczych i artystycznych oraz wsparcie kół zainteresowań, klubów działających w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Fundacji Statut. Cele określone w Statucie realizowane są m.in. poprzez:

 1. Promowanie i rozwijanie talentów, szczególnie w obszarach nauki, edukacji, kultury i sztuki,
 2. Przyznawanie stypendiów (nagród rzeczowych) dla wyróżniających się uczniów i studentów,
 3.  Przyznawanie stypendiów oraz grantów naukowych i dydaktycznych nauczycielom z przeznaczeniem na rozwój naukowy,
 4. Wspieranie, dofinansowanie i organizowanie wykładów, kursów, konkursów i szkoleń mających na celu poprawę ogólnego poziomu edukacji społeczeństwa oraz przygotowanie do objęcia nowych stanowisk w życiu zawodowym i społecznym,
 5. Wspomaganie i promocję inicjatyw naukowych kadry naukowo-dydaktycznej,
 6. Realizację programów naukowo-badawczych, w szczególności dotyczących efektywności systemu kształcenia oraz jakości pracy dydaktycznej nauczycieli,
 7. Realizację programów i projektów dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kraju i za granicą,
 8. Umożliwienie uczniom i studentom zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w projektach naukowo-badawczych,
 9. Promowanie uzdolnionych uczniów i studentów, niesienie im pomocy w doskonaleniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy w różnych dziedzinach poprzez udzielanie fachowej pomocy merytorycznej oraz materialnej,
 10. Organizowanie lub dofinansowanie wyjazdów uczniów i studentów na seminaria, konferencje i zjazdy naukowe, szkolenia, kursy, olimpiady krajowe i zagraniczne, mające na celu edukację i rozwój talentów,
 11. Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,
 12. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży związanej z rozwojem talentów i zainteresowań,
 13. Tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie projektów dot. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych i starszych,
 14. Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich.

 Wśród wielu inicjatyw realizowanych przez Fundację należy w szczególny sposób wyróżnić następujące działania:

 • Realizacja projektu Wirtualny Menedżer – konkursu ekonomicznego dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, który dofinansowany został ze środków Narodowego Banku Polskiego. Głównym jego celem było wykształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego.
 • Objęcie honorowym patronatem oraz udzielenie wsparcia przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Nauka i Pasja - Kluczem Do Sukcesu”.
 • W ramach Fundacji działała Szkoła Matematyczno-Informatyczna, która była niepubliczną placówką oświatową umożliwiającą młodzieży gimnazjów i liceów rozwijanie uzdolnień z zakresu informatyki, matematyki oraz fizyki. Z zajęć tych prowadzonych w tematycznych grupach korzystało corocznie kilkudziesięciu uczniów gimnazjów oraz liceów z Rzeszowa i okolic.
 • Fundacja w kwestii projektów dot. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych i starszych w 2017 roku wsparła organizację warsztatów dla słuchaczy Akademii 50+ dotyczących obliczania wysokości przyszłej emerytury.
 • Ponadto, działania Fundacji koncentrowały się przede wszystkim na obszarze pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań statutowych, opracowaniu nowych koncepcji i projektów, pozyskiwaniu wolontariuszy do pracy, jak również nadzorowaniu postępu i zakończenia projektów już realizowanych.